તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૩ પછીના ઇ-ચલણ ચુકવણી માટે https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan ની મુલાકાત લેવી. ઇ-ચલણ SMS મારફત મેળવવા માટે આપનો મોબાઇલ નંબર https://parivahan.gov.in/parivahan//node/1978 (MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS, Government of India) પર અપડેટ કરો.

Welcome to Ahmedabad Traffic Police, Challan payment system

Protection and safety of the citizens of Ahmedabad having population about more than 60 lakh is the prime responsibility of Ahmedabad City Police Force.
Please insert your Vehicle no. below

Enter Vehicle No.


Enter Total of 0 + 75 in below box =